Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden trainingen en bijeenkomsten

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die communicatiebureau De Walvis sluit met een opdrachtgever over deelname aan een training. Degene die een dergelijke overeenkomst aangaat, wordt verder ‘deelnemer’ genoemd. De Walvis wordt hieronder aangeduid als ‘leverancier’. De term ‘training’ wordt gebruikt voor cursussen, trainingen, workshops, masterclasses, symposia of andere bijeenkomsten die als doel hebben het vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Algemene voorwaarden van de deelnemer zijn alleen van toepassing indien schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de leveringsvoorwaarden van De Walvis op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 2: Kwaliteit

De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen maar behoudt zich het recht voor wijzigingen in de training aan te brengen. De organisatie en uitvoering van de training, waaronder het opstellen van het cursusmateriaal, geschiedt naar beste vermogen van de leverancier. De leverancier kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het cursusmateriaal of tijdens de training verkondigd en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 3: Opdracht en opdrachtbevestiging

Een training kan per post, telefoon of e-mail geboekt worden. Acceptatie wordt per e-mail bevestigd aan deelnemer.

Artikel 4: Annulering door deelnemer

Annulering door de deelnemer is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot vier weken voor aanvang van de training. Annulering is in dit geval kosteloos. Bij annulering binnen twee tot vier weken voor aanvang van de training wordt 50 procent van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering na het verstrijken van de annuleringstermijn, wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Artikel 5: Verplaatsing door deelnemer

Verplaatsing (ofwel het aanpassen van de overeengekomen datum) door de deelnemer van een in-company training is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot vier weken voor aanvang van de training. Verplaatsing is in dit geval kosteloos. Bij verplaatsing korter dan vier weken voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht 50 procent van de trainingsprijs te vergoeden.

Artikel 6: Annulering door leverancier

Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. In deze gevallen heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige bedrag.

Artikel 7: Vervanging

De deelnemer kan zich kosteloos laten vervangen door een andere deelnemer.

Artikel 8: Auteursrecht

Het auteursrecht op het geleverde cursusmateriaal ligt bij de leverancier. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de leverancier cursusmateriaal openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

Artikel 9: Prijs

Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal de deelnemer hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden

10.1 De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
10.2 Het recht van deelnemer om zijn vorderingen op leverancier te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij leverancier in staat van faillissement geraakt.
10.3 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a.    een betalingstermijn is overschreden
b.    de deelnemer failliet of in surseance is
c.    de deelnemer als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd
d.    de onderneming van deelnemer wordt verkocht of beëindigd
e.    de deelnemer als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
10.4 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is deelnemer aan leverancier alle buitengerechtelijke incassokosten conform Rapport Voorwerk II verschuldigd.
10.5 Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten het bovenstaande overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door deelnemer verschuldigd.
10.6 Indien leverancier in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van deelnemer.

Artikel 11: Geschillen en klachten

Overeenkomsten tussen deelnemer en leverancier worden beheerst door het Nederlands recht.